O zavodu

Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07 i 38/09), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije 11. ožujka 2008. godine donijela  je Odluku o osnivanju Javne ustanove “Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije” (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” broj 4/08).

Zavod za prostorno uređenje Krapinsko – zagorske županije, osnovan kao javna ustanova, započeo je s radom 1. kolovoza 2008. godine.

Danom početka rada, Zavod je pruzeo dio službenika, poslova, uredske i druge opreme, te arhiva Zavoda za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, upravnog tijela Krapinsko – zagorske županije, u dijelu u kojem su se obavljali poslovi prostornog uređenja, a koje poslove prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” broj 76/07 i 38/09), nastavljaju obavljati županijski Zavodi za prostorno uređenje.

Pravni status: JAVNA USTANOVA (Rješenje trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-08/6789-2 od 27. svibnja 2008. godine.)

Osnivač: Krapinsko – zagorska županija

Matični broj: 02384582

OIB Zavoda: 87875393102

Sjedište Zavoda: Magistratska 1, 49 000 Krapina

Ravnateljica Zavoda: Snježana Žigman, dipl. ing.

Tel: 049/382-145        

E-mail: snjezana.zigman@kzz.hr 

E-mail: zavod-prostor@kzz.hr 

Djelatnost

Djelatnost Zavoda je:

 • izrada i praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) razine,
 • izrada izvješća o stanju u prostoru Županije,
 • vođenje registra podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja,
 • pripremanje polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
 • izdavanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja,
 • izrada prostornih planova  gradova i općina i urbanističkih planova uređenja i obavljanje stručno analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje tih poslova povjeri nadležno Ministarstvo ili Župan.

Ustroj i akti

Tijela Zavoda su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće upravlja Zavodom.

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Župan.

Članovi Upravnog vijeća su:

 1. Irena Šafranko, predsjednica
 2. Željko Presečki, član
 3. Jurica Mitrečić, član
 4. Željko Benger, član
 5. Ana Zubić, članica

Ravnateljica Zavoda je Snježana Žigman, dipl.ing.

Dokumenti

Statut Zavoda za prostorno uređenje
I Statutarna odluka o izmjeni Statuta
II Statutarna odluka o izmjeni Statuta
III Statutarna odluka o izmjeni Statuta
Statut Zavoda za prostorno uređenje - pročišćeni tekst
V Statutarna odluka o izmjeni Statuta
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda