Prostorni planovi

REGISTAR PPKZŽ REGISTAR PPPPO REGISTAR PPUO/G REGISTAR GUP - UPU - DPU

Prostorni plan Krapinsko-zagorske županije

Prostorni plan Krapinsko –zagorske  županije osnovni je dokument kojim se regulira namjena i korištenje prostora te određuju uvjeti uređenja prostora za zahvate u prostoru od državnog i županijskog značaja,  donesen je 2002. godine te objavljen u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, broj 4/02.
Krovni je županijski dokument prostornog uređenja koji diktira osnovne ciljeve u namjeni i gospodarenju prostorom u županiji, daje smjernice za ciljeve prostornog planiranja s kojim se usklađuju svi ostali planovi uređenja općina i gradova.

Prostorni plan županije određuje osobito:

 • sustav središnjih naselja regionalnog značenja,
 • odgovarajuću regionalnu gospodarsku strukturu županije,
 • osnovu ekološki održive namjene prostora s razmještajem gospodarskih djelatnosti,
 • smjernice za očuvanje i unapređenje krajobraznih, prirodnih i kulturnopovijesnih vrijednosti,
 • prihvatljivu upotrebljivost područja pogodnih za rekreaciju,
 • osnovu gospodarski i okolišno održive razvojne prometne, javne i druge infrastrukture i usluga, a osobito održivo korištenje voda i mineralnih sirovina,
 • osnove prometne, javne, komunalne i druge infrastrukture otoka u detaljnijem mjerilu,
 • objedinjene uvjete zaštite okoliša određene na temelju strateške procjene utjecaja na okoliš prema posebnim propisima,
 • kriterije i uvjete za planiranje zahvata u prostoru županijskog značenja,
 • smjernice za izradu dokumenata prostornog uređenja lokalne razine,
 • program mjera za provedbu osnove prostornog razvoja županije i
 • druge elemente od važnosti za županiju.
Prostorni plan Krapinsko-zagorske županijeI. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županijeII. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županijeIII. izmjene i dopune Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije