Zaštita osobnih podataka

Sukladno članku 2. stavka 9. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.

Dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka propisane su člankom 18.a. stavkom 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, prema kojem službenik za zaštitu osobnih podataka:

- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi ovoga Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,

- upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka, 

- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,

- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. ovoga Zakona,

- omogućava ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. ovoga Zakona,

- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Službenica za zaštitu osobnih podataka Zavoda za prostorno uređenje KZŽ:

Ana Zubić, dipl. oec.

Tel: 049/382-142

E-mail: zavod-prostor@kzz.hr