Natječaj - stručni suradnik/ca za prostorno uređenje

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 350-01/24-01/02, URBROJ: 2140-46-24-1

Krapina, 04. siječnja 2024.

Na temelju članka 4. Pravilnika o radu, plaćama i naknadama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 350-01/08-01/11 URBROJ: 2140-20-01-08-03, KLASA: 350-01/08-01/18 URBROJ: 2140-20-01-08-03, KLASA: 350-01/10-01/01 URBROJ: 2140-20-01-10-03, KLASA: 350-01/10-01/20 URBROJ: 2140-20-01-10-03 i KLASA: 350-01/21-01/12, URBROJ: 2140-20-01-21-03) i Odluke o potrebi zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje (KLASA: 350-01/24-01/01, URBROJ: 2140-46-24-01), ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije objavljuje

NATJEČAJ ZA  PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME ZA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE

Prima se stručni suradnik za prostorno uređenje – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 6 (šest) mjeseci.

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete:

- magistar  struke ili  stručni  specijalist  iz područja tehničkih znanosti, polje arhitektura i urbanizam

- najmanje jedna godina radnog staža na poslovima prostornog uređenja ili drugim odgovarajućim poslovima

- poznavanje rada  u programskim  alatima koji  se koriste u procesu izrade dokumenata prostornog uređenja (AutoCAD, ArcGIS i dr.)

Na Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnika za prostorno uređenje (dalje u tekstu: Natječaj) mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovome Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Na Natječaj se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu tražene struke.

Uz pisanu prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti slijedeće priloge, koji mogu biti i u neovjerenim preslikama te će odabrani kandidat predočiti izvornik, a kojima kandidat dokazuje da ispunjava formalne uvjete Natječaja:

- životopis,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica) ili Elektronički zapis iz Knjige državljana,

- dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma, potvrda, uvjerenje),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

- dokaz o radnom stažu (ispis Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o traženom radnom stažu u struci na poslovima prostornog uređenja ili drugim odgovarajućim poslovima (ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o prijmu ili rasporedu i sl.)            

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  moraju se u prijavi pozvati na to pravo te, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti pisane dokaze o svom statusu i sve druge dokaze sukladno odredbama posebnih zakona, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 101. stavaka 1. i 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine”, broj 121/17. i 98/19.) koje ostvaruju pravo prednosti kod prijma u službu, da, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dostave sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju:

  • rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne stariju od šest mjeseci (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka c) i e) do k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
  • dokaz o nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana (u slučaju iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
  • presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja
  • dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi
  • potvrdu poslodavca da radno mjesto osobe iz članka 101. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju iz članka 101. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
  • presliku pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. ovoga Zakona ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
  • potvrdu o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (kada se prijavljuju osobe iz članka 101. stavka 1. točaka f), i) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
  • rodni list (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b), g), h), i), j) i k) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji)
  • rješenje o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (osobe iz članka 101. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji).

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Odabir kandidata će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina kandidata te natječajni postupak obuhvaća prethodno psihologijsko testiranje, provjeru znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta putem praktičnog rada na osobnom računalu i intervjua.

Na prethodnu procjenu i provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj procjeni i provjeri smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.

Vrijeme i mjesto održavanja prethodne procjene i provjere znanja i sposobnosti kandidata objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za provedbu procjene odnosno provjere znanja i sposobnosti kandidata na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr.

Pisane prijave na Natječaj, s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Magistratska 1, 49000 Krapina, s naznakom „Natječaj za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije” u roku od 15 dana od dana objave Natječaja pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Krapina i web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije www.prostor-kzz.hr.

Ako prijavi na objavljeni Natječaj nisu priložene isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, osoba koja želi zasnovati radni odnos pozvati će se da u roku od 3 dana dostavi potrebne isprave.

Osobe koje neće podnijeti pravodobnu i urednu prijavu ili neće ispunjavati formalne uvjete iz Natječaja neće se smatrati kandidatima prijavljenim na Natječaj i o istome će biti pisano obaviještene.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Zavodu za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, OIB: 87875393102, da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe Natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije.

O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni objavom odluke o odabiru kandidata na web-stranici Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije  www.prostor-kzz.hr.

Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Zavoda.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Tekst Natječaja

Odluka o poništenju Natječaja